Menu

Park im. Aleksandra Majkowskiego – regulamin

Regulamin Park Tour 2017

I. Cel imprezy.

 1. Rozpowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu oraz sposobu na aktywny wypoczynek.
 2. Popularyzacja miasta oraz okolicznych parków.
 3. Integracja zawodników i sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

II. Organizator.

Stowarzyszenie Aktywni

III. Udział.

Udział w zawodach mogą wziąć osoby pełnoletnie jak również niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia, ale tylko za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

IV. Termin i miejsce.

Start do biegu głównego o godzinie: 11:30.

Start i meta: usytuowane będą w tym samym miejscu.

I bieg: Gdańsk, Park im. Prezydenta Ronalda Reagana, 20.08.2017 r. (niedziela)

II bieg: Gdynia, Park Kolibki, 30.09.2017 r. (sobota)

III bieg: Wejherowo, Park im. Aleksandra Majkowskiego, 28.10.2017 r. (sobota)

V. Dystans i kategorie wiekowe.

Bieg główny odbędzie się na dystansie 5 km. ( 2 pętle po 2,5 km )

Kategorie:
M – 20 (do 29 lat) K – 20 (do 29 lat)
M – 30 (30 – 39 lat) K – 30 (30 – 39 lat)
M – 40 (40 – 49 lat) K – 40 (40 – 49 lat)
M – 50 (50 – 59 lat) K – 50 (50 – 59lat)
M – 60 (60 – pow. ) K – 60 ( 60 – pow. )
M – OPEN K – OPEN

VI.Pomiar czasu.

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą zwrotnego chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego.
Chip winien zostać zwrócony niezwłocznie po zakończonym biegu.
Brak zwrotu chipa skutkować będzie nieklasyfikowaniem w zawodach.

VII. Zawody dla dzieci i młodzieży.

Program minutowy:

9:20 start dziewczyn i chłopców do 5 lat (2017 – 2012): 500 m
9:40 start dziewczyn i chłopców 6 – 7 lat (2011 – 2010): 500 m
10:00 start dziewczyn i chłopców 8 – 9 lat (2009 – 2008): 500 m
10:20 start dziewczyn i chłopców 10 – 12 lat (2007 – 2005): 1000 m
10:40 start dziewczyn i chłopców 13 – 16 lat (2004 – 2001): 1500 m

Osobny Regulamin dla dzieci znajduje się na stronie głównej w odnośniku: Zawody dla dzieci.

Zapisy w rywalizacji dzieci i młodzieży odbywają się w dniu imprezy, w biurze zawodów.
Opłata startowa wynosi 5 zł.

Odpowiedzialność za przypisanie do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do biegu.

VIII. Biuro zawodów.

Czynne w dniu zawodów w godz. 8.20 – 11.15 w centrum zawodów.

IX. Zgłoszenia.

Zgłoszenia internetowe online.

Należy zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej zawodów, www.parktour.pl.

W formularzu zgłoszeniowym będzie konieczne zaakceptowanie regulaminu zawodów oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty przez panel przelewy24.

Stowarzyszenie Aktywni
ul. Buraczana 8/36
81-587 Gdynia
NIP: 5862293988
nr konta: 42 2030 0045 1110 0000 0400 2830

X. Opłata startowa.

Edycja Wejherowo Park Majkowskiego 28.10.2017 (sobota)

Opłata 25 zł – do 12.10.2017 do godz. 23:59

Opłata 30 zł – od 13.10.2017 do 24.10.2017 do godz. 23:59
Opłata 35 zł – w dniu imprezy w biurze zawodów

 1. Nagrody.

Po zakończeniu biegu na każdej edycji uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal.

Pierwszych 5 zawodniczek i zawodników po każdej edycji otrzymuje uniwersalną chustę Buff Park Tour.

Po wbiegnięciu ostatnich zawodników zostanie rozlosowanych 10 uniwersalnych chust Buff Park Tour spośród wszystkich startujących.

Po biegu zawodnicy otrzymują wodę do picia.

XII. Klasyfikacje

 1. Klasyfikacja indywidualna.
 2. Klasyfikacja drużynowa.

Ad. 1. Dotyczy klasyfikacji indywidualnej.

Za cały cykl Park Tour 2017 prowadzona jest klasyfikacja generalna, do której wlicza się 2 z 3 najlepszych startów.

Nagradzane będą na ostatniej edycji:
3 miejsca w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn
3 pierwsze miejsca w kategorii wiekowej

Nagrody nie dublują się. Osoba wyróżniona w kategorii OPEN nie otrzymuje już nagrody w kategorii wiekowej. Atrakcyjność nagród uzależniona będzie od hojności sponsorów.

Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna według punktacji: pierwszy zawodnik = 1PK, drugi = 2PK, trzeci= 3PK, czwarty = 4PK itd. Najmniejsza liczba punktów zgromadzonych w 2 najlepszych startach daje łączny wynik. Zawodnik, który zdobywa najmniejszą ilość punktów zwycięża. Jeżeli dwie osoby będą miały identyczną sumę po dwóch startach, to zwycięża osoba, która miała lepszy wynik w ostatnim biegu.

Ad. 2. Dotyczy klasyfikacji drużynowa.

1.      Drużyny będą rywalizować tylko w kategorii OPEN i prowadzona będzie tylko klasyfikacja generalna po wszystkich 3 biegach.

2.      Wynik każdej drużyny po każdym biegu liczony będzie, jako suma czasów najlepszych 4 osób, w tym jednej kobiety. Wygrywa zespół, którego suma czasów jest najmniejsza po 3 biegach.

3.      Aby drużyna została sklasyfikowana musi ukończyć każdy bieg.

4.      Każda drużyna może maksymalnie składać się z 6 osób. Przykłady poniżej.

Członek każdej drużyny musi zgłosić się na bieg indywidualny przez formularz zgłoszeń na stronie parktour.pl wypełniając swoje dane oraz poprawną nazwę drużyny.

Dodatkowo Kapitan drużyny musi obowiązkowo zgłosić drużynę osobnym e-mail, wysłanym na adres: parktour.pl@gmail.com, podając nazwę drużyny oraz imię i nazwisko wszystkich zawodników. Zgłoszenie może być jednorazowe. Niedopuszczalne są zmiany w drużynach oraz dopisywanie dodatkowych zawodników.

Przykład nr 1: Drużyna składa się z 6 osób, w tym 4 mężczyzn i 2 kobiet. Wynik drużyny liczony będzie sumą czasów 4 najlepszych wyników, w tym przynajmniej jednej kobiety.

Przykład nr 2: Drużyna składa się z 4 osób, w tym 3 mężczyzn i 1 kobiety. Wynik drużyny liczony będzie sumą czasów wszystkich osób, ponieważ zgłoszona w tym przykładzie drużyna składa się dokładnie z 4 osób. Wszyscy muszą ukończyć każdy bieg, aby drużyna mogła zostać sklasyfikowana.

Przykład nr 3: Drużyna składa się z 5 osób, w tym 5 kobiet. Wynik drużyny liczony będzie sumą czasów 4 najlepszych osób.

5.      Jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę.

6.      W przypadku, gdy przynajmniej jeden bieg ukończy mniej niż 4 zawodników (w tym minimum jedna kobieta) reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.

7.      Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 18 sierpnia 2017 roku.

8.      W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje czas najlepszego zawodnika w drużynie.

9.      Drużyny, które zajmą miejsca I – III w klasyfikacji OPEN otrzymają pamiątkowe puchary.

XIII. Postanowienia końcowe.

 1. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.
 2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
 4. Wysłanie zgłoszenia i dokonanie wpłaty za udział w zawodach jest jednoznaczne z wzięciem udziału w imprezie i nie podlega zwrotowi.
 5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Informacja zostanie umieszczona na stronie organizatora.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 8. Limit czasu na wszystkich trasach i we wszystkich kategoriach wiekowych wynosi     1 h.30’
 9. Zaakceptowanie przy zgłoszeniu regulaminu lub przekazanie do Organizatora podpisanego oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze imprezy świadczy o akceptacji całego regulaminu zawodów.
 10. Faktury za bieg Organizator będzie wystawiać do 30 dni od zakończenia danego biegu.
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami przyjmowane są na piśmie do 1 h po zakończeniu biegu w centrum zawodów.
Reklamacje przesłane po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dotyczące zawodów Organizator rozpatrywać będzie w terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów będzie ostateczna.