Regulamin zawodów dla dzieci

Regulamin zawodów dla dzieci i młodzieży

Park Tour 2018

I. Cel imprezy.

 1. Rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz sposobu na aktywny wypoczynek.
 2. Popularyzacja miasta oraz okolicznych parków.
 3. Integracja dzieci i młodzieży i sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

II. Organizator.

Stowarzyszenie Aktywni

III. Udział.

Udział w zawodach mogą wziąć osoby niepełnoletnie ale tylko za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

IV. Termin i miejsce.

Start i meta: usytuowane będą w tym samym miejscu.

I bieg: Gdańsk, Park im. Prezydenta Ronalda Reagana, 12.08.2018 r. (niedziela)

II bieg: Gdynia, Park Kolibki, 01.09.2018 r. (sobota)

III bieg: Wejherowo, Park im. Aleksandra Majkowskiego, 13.10.2018 r. (sobota)

Program minutowy:

9:20 start dziewczyn i chłopców do 5 lat (2018 – 2013): 500 m
9:40 start dziewczyn i chłopców 6 – 7 lat (2012 – 2011): 500 m
10:00 start dziewczyn i chłopców 8 – 9 lat (2010 – 2009): 500 m
10:20 start dziewczyn i chłopców 10 – 12 lat (2008 – 2006): 1000 m
10:40 start dziewczyn i chłopców 13 – 16 lat (2005 – 2002): 1500 m

Odpowiedzialność za przypisanie do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do biegu.

V. Biuro zawodów.

Czynne w dniu zawodów w godz. 8.20 – 11.15 w centrum zawodów.

VI. Zgłoszenia i opłata startowa.

Zapisy odbywają się w dniu imprezy, w biurze zawodów.
Opłata startowa wynosi 5 zł.

VII. Nagrody.

Uczestnicy po zakończeniu każdego biegu otrzymają pamiątkowy medal oraz coś słodkiego.
Za cały cykl Park Tour 2018 prowadzona jest klasyfikacja generalna, do której wlicza się 2 z 3 najlepszych startów.

Nagradzane będą na ostatniej edycji:
3 najlepsze dziewczynki i 3 najlepszych chłopców w kategorii wiekowej, które otrzymają nagrody rzeczowe. Dla zwycięzców klasyfikacji generalnej puchary.

Prowadzona będzie klasyfikacja według punktacji: pierwszy zawodnik = 1PK, drugi = 2PK, trzeci= 3PK, czwarty = 4PK itd. Najmniejsza liczba punktów zgromadzonych w 3 najlepszych startach daje łączny wynik. Zawodnik który zdobywa najmniejszą ilość punktów zwycięża. Jeżeli dwie osoby będą miały identyczną sumę po dwóch startach, to zwycięża osoba, która miała lepszy wynik w ostatnim biegu.

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.
 2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
 4. Zgłoszenie i dokonanie wpłaty za udział w zawodach jest jednoznaczne z wzięciem udziału w imprezie i nie podlega zwrotowi.
 5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Informacja zostanie umieszczona na stronie organizatora.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 8. Limit czasu na wszystkich trasach i we wszystkich kategoriach wiekowych wynosi 15’.
 9. Przekazanie pisemnej zgody na udział dziecka w zawodach w biurze imprezy świadczy o akceptacji całego regulaminu zawodów.
 10. Faktury za bieg Organizator będzie wystawiać do 30 dni od zakończenia danego biegu.
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami przyjmowane są na piśmie do 1 h po zakończeniu biegu w centrum zawodów.
  Reklamacje przesłane po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dotyczące zawodów Organizator rozpatrywać będzie w terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów będzie ostateczna.